Hunyadi László előadása - DAB Nyelvészeti Esték online

2022, May 26 - 18:00

Az online esemény linkje: https://unideb.webex.com/unideb/j.php...

Hunyadi László (Debreceni Egyetem) - A héber bibliai szöveg intonációjának rekonstrukciója felé

A 7-10. században élt tudósok és szövegmásolók, a maszoréták munkájának köszönhetően jött létre a héber bibliának az a – napjaink terminológiával élve – szövegkritikai kiadása, amelyet ma ismerünk. A maszoréták azzal a céllal, hogy rögzítsék a bibliai szöveg helyes kiejtését és egyúttal biztosítsák a szöveg általuk vallott értelmezését, egyrészt olyan jelekkel látták el az eredeti mássalhangzós szöveget, amelyek gazdag fonetikai leírását adták a mássalhangzóknak és a magánhangzóknak egyaránt, másrészt, ezen túlmenően, minden szót elláttak még ún. kantillációs jelekkel, amelyek követése mind a mai napig a nyilvános felolvasás zenei alapját képezi. Több elképzelés született arra nézve, vajon mi volt e kantillációs jelek eredeti funkciója: a szóhangsúly jelölése, a szavak logikai-szintaktikai csoportokba rendezése, és/vagy a bibliai szöveg felolvasásának zenei jelölése. A legújabb elmélet (Dresher 1994) szerint a tibériai maszoréták a szöveg prozódiáját jelölték, amit a szerző a modern prozódiai hierarchia elméletére támaszkodva bizonyos fonológiai szabályok érvényesülésével támaszt alá.

Ahhoz, hogy igazolni lehessen, hogy e rendszer képes volt a prozódia teljességét reprezentálni, magára az intonáció jelölésére is következtetni kellene, erre nézve azonban nem maradtak fenn ismeretek. A jelen előadásban erre teszünk kísérletet az absztrakt, kognitív csoportosítás elméletének alkalmazásával


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.