Tanársegédi állás

2022, May 20 - 14:30
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvészeti nem önálló Tanszék tanársegéd álláspályázatot hirdet.

https://unideb.hu/tanarseged-49

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvészeti nem önálló Tanszék pályázatot hirdet tanársegéd munkakör ellátására.

A jogviszony típusa: munkaviszony

A jogviszony időtartama: határozott, 2022.09.01-től 2025.08.31-ig

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Angol nyelvű szemináriumok tartása nyelvi készségfejlesztés, angol nyelvtan, valamint angol és általános nyelvészet témakörben, illetve a tanárképzés nyelvészeti relevanciájú kurzusainak területén,
 • Részvétel az Angol-Amerikai Intézet specializációs és egyéb képzéseiben,
 • Részvétel a tanszéki tehetséggondozásban, a tudományos utánpótlás nevelésében és a tanszéki rendezvények szervezésében,
 • Aktív tudományos, publikációs és pályázati tevékenység folytatása, részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben.

Alapbér és juttatások: Az alapbér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok, valamint az intézmény egyéb belső szabályozó dokumentumainak rendelkezései az irányadóak.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • egyetem,
 • eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, a doktori képzés megkezdése (nyelvtudományi doktori képzésben (PhD)),
 • szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság,
 • oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság,
 • Jártasság a nyelvészeti kutatásban és kísérletezésben,
 • Angol nyelvből legalább C1 szintű, igazolható nyelvtudás,
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények elkövetése miatt nem áll; foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hazai vagy külföldi felsőoktatásbeli oktatási tapasztalat, tudományszervezési és pályázati tapasztalat,
 • Jártasság az interdiszciplináris nyelvészeti kutatásokban (különös tekintettel a következő területekre: szociolingvisztika, diskurzuselemzés; pragmatika és interkulturális pragmatika; első, második és harmadik nyelv elsajátítása; pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, nyelvtörténet),
 • Kísérletes nyelvészeti tapasztalat,
 • Tapasztalat anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciák mérésében és értékelésében,
 • Jártasság a modern nyelvtudomány eredményeinek a nyelvtan és a nyelvek tanításában való alkalmazásában,
 • Tanári végzettség,

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, kutatói, kutatásszervezői tapasztalatait, a nemzetközi mobilitás adatait,
 • részletes szakmai önéletrajz, publikációs lista,
 • iskolai végzettséget, idegennyelv tudást igazoló dokumentumok másolata, doktori képzésben való részvétel igazolása,
 • publikációk és tudományos munkák, független hivatkozások az MTMT által hitelesített jegyzéke,
 • külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló személyek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

Benyújtási határideje: 2022. június 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember 1.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2022. július 31.

A jelentkezések benyújtásának módja:

Postai úton: DE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal 4002 Debrecen, Pf: 400.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12883/2022. valamint a beosztás megnevezését: tanársegéd.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.