Alapképzés (BA)

AN10001BA / AN18001BA / AN1000OMA Olvasott szöveg értése és beszédkészség fejlesztése (elsőéveseseknek)
A nyelvgyakorlati kurzus elsősorban a beszédkészség és az olvasott szöveg értésének a fejlesztését célozza meg a nyelvi alapvizsgára (English Yardstick Exam) történő felkészülés szellemében. Az órákon változatos szövegforrásokkal dolgoznak a hallgatók, melyek témái nemcsak a szókincsfejlesztéshez, de változatos munkaformákkal (szerepjáték, vita, egyéni prezentáció) a beszédkészség fejlesztésének alapjául is szolgálnak.


AN10002BA / AN18002BA Hallott szövegértés és beszédkészség fejlesztése (elsőéveseknek)
A kurzus fő célja javítani a hallgatók hallott szöveg értését és beszédkészségét, valamint felkészíteni őket az év végi EYE vizsgára. A hallgatóknak sok lehetősége lesz változatos, autentikus szövegeket hallgatni és szóbeli készségüket gyakorolni különféle beszéd-helyzetekben. A kurzus fontos része a szókincsfejlesztés is, hogy választékosan tudjanak kommunikálni elvontabb témákban is.


AN10006BA Esszéírás és fogalmazás, haladó (elsőéveseknek)
A kurzus célja az előző félévben elsajátított írással és fogalmazással kapcsolatos alapszintű ismeretek elmélyítése, illetve bővítése. A féléves munka során a hallgatók elsajátíthatják a különböző érvelési technikákat, az átdolgozás módszereit, a tömörítés elméleti és gyakorlati aspektusait, és nem utolsó sorban a tudományos, avagy kutatással támogatott fogalmazás formai és tartalmi követelményrendszerét.


AN40002BA Nyelvelsajátítás
A nyelvészek általában egyetértenek abban, hogy egy nyelv ismerete a biológia és a környezeti hatások együttesének köszönhető, azonban hogy milyen mértékben/arányban befolyásolják a nyelvelsajátítást az előbbi tényezők nem egyértelmű. A kurzus célja annak felderítése, hogyan sajátítják el a gyerekek az anyanyelvüket, illetve az is, hogyan tanulnak meg a felnőttek és a gyerekek egy második, számukra idegen nyelvet. Ezen belül az egyik részcélkitűzés az első és második nyelv elsajátítási folyamatok összehasonlítása, keresve a közös pontokat és a különbözőségeket egyaránt, valamint egy történeti áttekintés nyújtása is arról, hogyan befolyásolták a nyelvelsajátítási folyamatok magyarázatát az egyes nyelvtudományi és tanuláselméleti trendek. A kurzus az első nyelv, az input tényezők, az életkor, a motiváció, a nyelvérzék és néhány egyéb kognitív és érzelmi tényezőnek az idegen nyelv elsajátítására gyakorolt hatását szintén vizsgálja.


AN40007BA Értékelés és mérés (nyelvészet sáv, harmadév)
A kurzus célja, hogy az értékelés fogalmával megismertesse a résztvevőket. A tanulás és tanítás folyamatában a folyamatos értékelés és visszacsatolás nagyban befolyásolhatja az eredményességet. Fontos ezért ismerni, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni kérdőívek, nyelvi tesztek és egyéb adatgyűjtési eszközök megtervezésekor. Mivel az értékelés az élet minden területét érinti, az alapelvek más területeken is hasznosíthatók.


AN40015BA Bevezetés a nyelvtanítási módszerekbe (nyelvészet sáv, harmadév)
A kurzus az idegen nyelv tanításának legelterjedtebb módszereivel ismerteti meg a résztvevőket. A kurzus során lehetőség nyílik arra, hogy egyes módszerek tárgyalásakor az órai munka is az adott módszer szellemében folyjék. Az órai tapasztalatok összegzése nyomán az egyes módszerek erényei és gyenge pontjai megvitatásra kerülnek.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03