Anglisztika mesterképzés (MA), nappali

Anglisztika mesterképzés: a képzés részletes bemutatása a 2019/20-as tanévtől

A képzés indítása: a program 2009 szeptemberében indult (A debreceni Brit Kultúra Tanszék képzése az országban elsőként elfogadott két anglisztika mesterképzés egyike)

A képzés rövid leírása

Az anglisztika mesterképzés résztvevői alapos ismereteket szerezhetnek – képzési ág- illetve szakirányválasztásuknak megfelelően – az angol nyelvészet, illetve az angol (illetve az angol mellett az ír, kanadai, ausztrál, indiai és dél-afrikai) kultúra és történelem számos területéről.

A képzés során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a képzésről kikerülő hallgatók elméleti és társadalmi szempontból is korszerű világszemlélettel végezzék későbbi munkájukat, hogy a valódi európai értékeket magukénak vallja kezdjék el későbbi munkájukat (fontosnak tartjuk például az interdiszciplinaritást, a kritikai kultúrakutatás, a gender studies és más diszciplínák eredményeinek beépítését, a tudományos gondolkodásmód, a logikus érvelés, a kritikai szemlélet kialakulását, a másságot elfogadó toleranciát és a kultúra demokratikus felfogásának érvényesítését).

Diploma: anglisztika MA

Az anglisztika mesterképzés célja

Az anglisztika diszciplináris mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legmagasabb szintű angol nyelvtudás elsajátítása mellett széleskörű és sok területen felhasználható ismeretekkel rendelkeznek az angol nyelvű országok kultúrájáról és történelméről. A mesterképzésen végzett hallgatók nem egyszerűen az ismeretszerzés passzív befogadói, hanem elmélyült önálló kutatások végzésére alkalmas szakemberek: véleményformáló társadalmi szereplőként az itt megszerzett tudást és készségeket rugalmasan és kreatívan képesek használni számos területen: a nemzetközi kapcsolatokban, az idegenforgalomban, a sajtóban és a médiában, az üzleti életben, a könyvkiadásban, a kormányzati és önkormányzati hivatalokban, a politikai és diplomáciai életben (sok volt hallgatónk dolgozik az Európai Unió központjaiban), a legszélesebb értelemben vett kulturális életben és a tudományban. Különös jelentősége van annak a ténynek, hogy az Egyesült Királyság annak az Európai Uniónak az egyik legerősebb vezető országa, amelynek immár Magyarország is tagja. Az osztatlan (ötéves) angol szakos képzésben végzett hallgatók eddigi igen változatos elhelyezkedése, ahogyan azt ők maguk írják le, útmutatóul szolgálhat a mesterképzést befejező leendő hallgatók pályaválasztását tekintve is.

Felvételi követelmények

 • C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű (B2-level, 4 skills) nyelvvizsga angol nyelvből
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató korábbi tanulmányai során szerezzen legalább 50 kreditet az anglisztika tárgyköréből
 • Ha ez utóbbi feltétel nem teljesül, a hallgatónak minimum 38 teljesített kredittel kell rendelkeznie az anglisztika tárgyköréből, és a hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül kell megszereznie
 • A szóbeli felvételi elbeszélgetés témája az anglisztikához/amerikanisztikához kötődő tudományos téma (pl. a nyelvtudomány, irodalomtudomány, kultúratudomány vagy történettudomány területéről), amelynek kiindulópontja a felvételiző egy korábbi írásbeli munkája.

Egy 2000-3000 szó hosszúságú, egybefüggő és koherens írásbeli munkát várunk (amely lehet egy korábbi házi dolgozat, vagy pedig egy nagyobb dolgozat része is, például szakdolgozat-fejezet), és kérjük, hogy a dolgozat feleljen meg a szokásos formai követelményeknek (jegyzetapparátus, a használt szakirodalom feltüntetése stb.). A felvételiző tudja összefoglalni saját munkája gondolatait, valamint legyen képes beszélni az általa használt szakirodalomról, és tudjon részt venni a témájáról folyó szakmai beszélgetésben.

Az írásbeli munka előre beküldendő e-mailen: ieas@arts.unideb.hu vagy postai úton: DE Angol-Amerikai Intézet, 4002 Debrecen Pf. 400.., illetve személyesen is leadható a Debreceni Egyetem főépületének (Debrecen, Egyetem tér 1.) I. em. 114. irodájában. A munka 7 nappal a felvételi kitűzött időpontja előtt érkezzen meg.

Tájékoztató az Anglisztika mesterképzés képzési ágairól

Az Anglisztika Mesterképzés két gyakorlatilag önálló képzési ágat tartalmaz, melyek között hallgatóinknak választani kell a felvételi előtt. A két ág a "Brit irodalom és kultúra" valamint az "Angol nyelvészet", melyek részletes leírását az alábbiakban találja meg.

A mesterképzés szerkezete: Noha formailag egyetlen mesterképzésről van szó, valójában két teljes értékű mesterképzési program között lehet választani, amelyek az első pillanattól kezdve elválnak egymástól. Bár a tantárgymegjelölések közös kurzusokat sejtetnek, egyetlen olyan kurzus van, amely mind a brites, mind a nyelvész-hallgatók számára kötelező.

A hallgatók az anglisztika mesterképzésen belül két lépcsőben választhatják ki, hogy mely területek tanulmányozásában kívánnak elmélyedni. Először két differenciált képzési ág között választhatnak (ez a választás mindenki számára kötelező):

1. Irodalom- és kultúratudományi ág

2. Nyelvészeti ág

 

A. Tájékoztató a Brit irodalom és kultúra képzési ágról

A képzésen szerzett kreditszámok négy elemből tevődnek össze: a hallgatóknak összesen hét kötelező kurzust kell felvenniük (a hallgatók lehető legszabadabb óra- és témaválasztását elősegítendő a kötelező kurzusok arányát a törvény által előírt minimális szinten tartjuk), majd érdeklődésüknek megfelelően tizenegy kurzust választhatnak a brit tanszék kínálatából.

I. Alapozó ismeretek és szakmai törzsanyag (hét kötelező kurzus, 30 kredit)

Első félév (már ekkor is lehet szabadon választható kurzusokat felvenni)

 • Terms and Concepts in Literary and Linguistic Studies: bevezetés a vizuális kultúra tanulmányozásába
 • Advanced Academic Writing: műhelyszeminárium, amelyen a hallgatók egymás dolgozatait beszélik meg, és megismerkednek a tanulmányírás alapkérdéseivel
 • Historical Aspects of English Linguistics, Culture and Literature: a huszadik századi angol és ír irodalom és film kultúrába ágyazott történetének első része (az angol irodalom angolsága; modernizmus és női modernizmus; a harmincas és az ötvenes évek; fejezetek a költészet és dráma történetéből; a posztmodern változatai; történelem és regény; kortárs írónők, stb.)

Második félév (a szabadon választott kurzusok felvétele folyamatos)

 • Modern British Society: a huszadik századi angol irodalom és film kultúrába ágyazott történetének második része (fejeztek az angol filmtörténetből; irodalom és birodalom; utópiák és antiutópiák; skót irodalom és kultúra, populáris irodalom, stb.)
 • Trends in Linguistic, Literary and Cultural Studies: bevezetés a kortárs elméleti irányzatokba, elméleti szövegek olvasása és elemzése révén

Harmadik félév (a szabadon választott kurzusok felvétele folyamatos)

 • The English Language: The Language of Literature: a nyelvészeti ággal közös kurzus, amelyben a nyelvészet és az irodalomtudomány közötti érintkezésekről, alapfogalmakról van szó (pl. jelentés, az irodalmi nyelv problémája, fikció, nyelvi áthágások, retorika, trópusok, diszkurzus, kétértelműség, nyelvi humor)

Negyedik félév (a szabadon választott kurzusok felvétele folyamatos)

 • Advanced Research Methods: bevezetés a tudományos kutatás forrásaiba és módszereibe

 

II. Differenciált szakmai törzsanyag (12 kurzus, 60 kredit)

Ez a komponens adja a diszciplináris mesterképzés központi egységét.

Az irodalom- és kultúratudományi ágon belül az alábbi két szakirány választható:

1. angol irodalom

2. angol kultúra és társadalom

Mindkét szakirány csak elegendő számú jelentkező esetén indul; jelenleg az irodalmi szakirány működik, de gondosan ügyelünk rá, hogy a kurzuskínálatban bőven legyenek kulturális-történelmi jellegű kurzusok is. A differenciált képzési ágon belül meghirdetett kurzusok évről évre változnak. A kurzusok tetszőleges sorrendben vehetők fel, bármikor a képzés során.

A hivatalos tantárgyi elnevezések a szerkezetet követő táblázatban olvashatók (ezek azonban csak "hivatalos" nevek, a kurzusok természetesen életszerűbb néven és tematikával indulnak); itt csak némi ízelítőt kínálunk. Részletesebb információért böngéssze az osztatlan képzésben meghirdetett brites kurzusok listáját (az egyes oktatók honlapján, az "össes tanított kurzus" belső lapon)

 • Angol irodalom: Shakespeare, Brontë nővérek, Virginia Woolf, Joyce, romantikus és huszadik századi költészet, abszurd dráma, kortárs regény, mágikus realizmus, stb.
 • Történelem és politika: London története, I. Erzsébet királynő, 18-19-20- századi történelem, politikatörténet, a brit birodalom, kortárs brit politikai élet
 • Angol nyelvű kultúrák és irodalmak: ír irodalom, film és kultúra, posztkoloniális kultúrák, skót kultúra, film és irodalom
 • Elméleti kurzusok (nemcsak brit tematikájúak): kortárs elméletek, pszichoanalízis és irodalom, nacionalizmus-elméletek, médiaismeret, szerelemfilozófiák, pénz és irodalom, stb.
 • A társadalmi nemek tanulmányozása (gender studies): elméleti kurzusok, 19. és 20. századi írónők, írónők meséi, film és gender, őrültség és gender
 • Film és vizuális kultúra: filmelmélet és filmtörténet, művészettörténet, építészet; a videoklip esztétikája, filmadaptációk, kép és elbeszélés, a testábrázolás a filmben
 • Populáris irodalom és kultúra: fantasy, science fiction, krimi és film, angol humor
 • EU-stúdiumok: Nagy-Britannia és az EU

A változatos kurzuskínálatról, a kurzusok tematikájáról a tanszék oktatóinak honlapján részletes információt talál

 

III. Szabadon választható tárgyak (10 kredit)

E kurzusok a kar, az egyetem vagy akár más egyetem kínálatából is választhatóak, de a hallgatók azt is megtehetik, hogy a saját képzésükről választanak még két választható kurzust.

 

IV. Diplomamunka (20 kredit)

A 20 kredit megoszlása: kétszer öt kredit diplomamunka-írás (a 3. és 4. félévben), valamint 10 kredit magára a diplomamunkára.

A differenciált képzési ágon belül meghirdetett tantárgyak az alábbi táblázatban láthatók (a tantárgyak nem a konkrét kurzusok nevei, hanem általános tematikus kategóriák, amelyek kizárólag adminisztratív célból szerepelnek.

Tantárgy neve Félév Tantárgy típusa Kredit
Gender Studies 1.-4. félév gyak. jegy 5
Post-1945 British Fiction and Film 1.-4. félév gyak. jegy 5
Post-1945 British Poetry, Drama and Theatre 1.-4. félév gyak. jegy 5
Postcolonial Literatures and Cultures 1.-4. félév gyak.jegy 5
Advanced Topics in Literary and Cultural Theory 1.-4. félév gyak.jegy 5
Advanced Topics in British and Irish Literature and Culture 1.-4. félév gyak.jegy 5
Advanced Topics in Postcolonial Literatures and Cultures 1.-4. félév gyak.jegy 5
Advanced Topics in Popular Literature and Culture 1.-4. félév gyak. jegy 5
Major Figures in British and Irish Literature and Culture 1.-4. félév gyak.jegy 5
Alternative Approaches to British and Irish Literature and Culture 1.-4. félév gyak.jegy 5
Visuality and Literature 1.-4. félév gyak.jegy 5
Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 19. 11:27