Észak-amerikai irodalom és kultúra alprogram

ÉSZAK-AMERIKAI IRODALOM ÉS KULTÚRA ALPROGRAM

Az észak-amerikai társadalmi tudat, kultúra és irodalom a 19. és 20. században

Programvezető: Dr. Glant Tibor, habilitált egyetemi docens

A 19-20. századi amerikai és kanadai társadalom, kultúra és irodalom területén folytatott képzés fontos mai magyarországi társadalmi igény kielégítéséhez kíván hozzájárulni, amikor alaposabb felkészítést nyújt két hatalmas országról, melyeknek a közép-európai térség, akarva-akaratlanul, egyre jobban a befolyása alá kerül. Emellett önmagában is hangsúlyozandó a magyarországi tudományosság önérdekeltsége az amerikanisztika és kanadisztika minél magasabb szintű művelésében; valamint az a körülmény, hogy ez a képzés azon az egyetemen folyik, melynek tanszékvezető professzora volt Országh László, a hazai amerikanisztika megalapítója.

Az észak-amerikai szakirány tehát amerikanisztikai és kanadisztikai képzést kínál angol szakos egyetemi diplomával rendelkezők számára általában az észak-amerikai tudatformák és ezek átalakulásainak, konkrétan pedig a 19-20. századi észak-amerikai irodalom és kultúra tárgykörében. A két éves képzési szakasz oktatási anyaga olyan jelenségcsoportokra irányul, mint a multikulturalitás, az etnicitás és a kisebbségi indíttatások, a társadalmi nem, a posztmodern és posztindusztriális kultúra, a pragmatizmus, a társadalmi mítoszok és a mitologizálás, a műnem- és műfajpolitikai átváltozások, a regionalizmus megnyilvánulásai a társadalmi tudatban és az irodalomban, továbbá kultúra és narratíva összefüggésének kérdései. A társadalmi és tudati helyzetképet mélyítik el a kifejezetten történelmi, kapcsolattörténeti, politológiai, szociológiai és filozófiai kurzusok. Az irodalmat tekintve a műnemi irányzatokra, a formák változásaira valamint az irodalomelméleti és kritikaelméleti iskolákra esik a hangsúly. A témakínálatot Fulbright-vendégprofesszorok speciális kurzusai színesítik.

A doktorjelölt ösztöndíjat kaphat (nappali státusz), melyre – az esetleges halasztásokat leszámítva – 48 hónapig jogosult. Az egyetem munkatársai vagy velük azonos helyzetben lévő személyek munka mellett is részt vehetnek a szervezett képzésben. Ez a „levelező” státusz. Erre a képzési formára csak az jelentkezhet (ez nem zárja ki, hogy valaki egyidejűleg ösztöndíjas helyre is jelentkezzen), akinek a munkáltatója nyilatkozatban nyújt biztosítékot arra, hogy a jelölt a szervezett képzés foglalkozásain részt vehet és rendszeres kutatómunkát folytathat. „Egyéni” képzési formára csak azok jelentkezhetnek, akik kellő publikációs háttérrel rendelkeznek és a doktori értekezésből elkészült fejezeteket a felvételi jelentkezéshez mellékelni tudják.Ez utóbbi programot a jelentkezéstől számított 12 hónapon belül le kell zárni.

Az angol-amerikai képzésben az előadások, szemináriumok, konzultációk, valamint disszertáció-hipotézis- és fejezetvédések napja - ritka kivétellel - a péntek.

A doktorjelölt a DE-n folyó alapképzésben oktató munkát végezhet.

A doktori képzés tandíjköteles. A tandíjfizetés mértékét az Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

  • költségtérítéses hallgatók: 40.000 Ft/félév (kreditérvényesítéssel egyedi elbírálás alapján a tandíj csökkenthető)
  • egyéni felkészülők: egyszeri 100.000 Ft.

További részletek a DE jelenleg érvényes doktori szabályzatából tudhatók meg.

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 31. 08:08