Osztatlan tanárképzés és levelező tanári mesterképzés (MA)

AN3100OMA Nyelvtanulási Módszerek
A kurzus az idegen nyelv tanításának legelterjedtebb módszereivel ismerteti meg a résztvevőket. A kurzus során lehetőség nyílik arra, hogy egyes módszerek tárgyalásakor az órai munka is az adott módszer szellemében folyjék. Az órai tapasztalatok összegzése nyomán az egyes módszerek erényei és gyenge pontjai megvitatásra kerülnek.


AN3101OMA / ANL1010MA / AN3101OMAL / AN5114OMAL Az angol nyelv tanításának módszertana 1
A kurzus az angol nyelv tanításának módszertanával ismerteti meg a résztvevőket, elsősorban a kiejtés, szókincs és nyelvtan tanításának elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Az órákon mindenkinek lehetősége nyílik mikro-tanításra, illetve hasznos tapasztalatokat gyűjthet annak alapján, ahogy a csoport többi tagja próbálkozik az angol nyelv tanításával különböző nyelvtudási szinten lévő diákok számára. A csoport tagjainak egymásrautaltsága, a biztonságos közeg és a konstruktív kritikai megjegyzések együtt sikeres teret nyújtanak a leendő nyelvtanárok első tanítási kísérleteihez.


AN5100OMA / ANL1020MA / AN5100OMAL / AN5115OMAL Az angol nyelv tanításának módszertana 2
A kurzus az angol nyelv tanításának módszertanával ismerteti meg a résztvevőket, elsősorban a négy nyelvi készség (olvasott és hallott szöveg értése, beszéd- és íráskészség) fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Az órákon mindenkinek lehetősége nyílik mikro-tanításra, illetve hasznos tapasztalatokat gyűjthet annak alapján, ahogy a csoport többi tagja próbálkozik az angol nyelv tanításával különböző nyelvtudási szinten lévő diákok számára. A csoport tagjainak egymásrautaltsága, a biztonságos közeg és a konstruktív kritikai megjegyzések együtt sikeres teret nyújtanak a leendő nyelvtanárok első tanítási kísérleteihez.


AN5101OMA / AN4101OMA / AN5113OMAL / AN5101OMAL Osztálytermi jó gyakorlatok
A kurzus a hallgatók számára lehetőséget nyújt a nyelvtanítás módszertani eszköztárának bővítéséhez, a nyelvi és az interkulturális kompetencia elsajátításához. A kurzus folyamán videóra rögzített órarészletek elemzésére és kevésbé ismert nyelvtanítási technikák és eljárások megismertetésére kerül sor. A résztvevők önálló kiselőadással és/vagy mikro tanítással formálhatják a szemináriumokat igényeik szerint.


AN5104OMA / AN4103OMA / AN5104OMAL Nyelvi tesztelés és értékelés
A kurzus az idegen nyelvi mérés alapelveivel ismerteti meg a résztvevőket. Célja, hogy megvilágítsa, hogy milyen módon lehet a nyelvi tesztek érvényességét ellenőrizni, és hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a tesztek összeállításánál annak érdekében, hogy például a négy fő nyelvi készségen keresztül a diákok kommunikatív nyelvhasználati képességét fel lehessen mérni. AN5102OMA / AN4102OMA Egyéni tanulói különbségek A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a nyelvtanulók egyéni különbségeinek típusait és azok fogalmát. A kognitív, affektív és egyéb típusok áttekintése mellett arról is képet kapnak, hogy hogyan lehet kezelni ezeket a változókat a nyelvi órán különböző tanítási módszerek segítségével, illetve hogyan lehet kiaknázni a rejtett előnyöket vagy a diákokat ráhangolni hatékonyságot fokozó stratégiák használatára. A kurzus során a diszlexiás nyelvtanulók problémáit is terítékre kerülnek és az is, hogy lehet az ő szükségleteiket figyelembe venni.


AN5103OMA Nyelvelsajátítás
A nyelvészek általában egyetértenek abban, hogy egy nyelv ismerete a biológia és a környezeti hatások együttesének köszönhető, azonban hogy milyen mértékben/arányban befolyásolják a nyelvelsajátítást az előbbi tényezők nem egyértelmű. A kurzus célja annak felderítése, hogyan sajátítják el a gyerekek az anyanyelvüket, illetve az is, hogyan tanulnak meg a felnőttek és a gyerekek egy második, számukra idegen nyelvet. Ezen belül az egyik részcélkitűzés az első és második nyelv elsajátítási folyamatok összehasonlítása, keresve a közös pontokat és a különbözőségeket egyaránt, valamint egy történeti áttekintés nyújtása is arról, hogyan befolyásolták a nyelvelsajátítási folyamatok magyarázatát az egyes nyelvtudományi és tanuláselméleti trendek. A kurzus az első nyelv, az input tényezők, az életkor, a motiváció, a nyelvérzék és néhány egyéb kognitív és érzelmi tényezőnek az idegen nyelv elsajátítására gyakorolt hatását szintén vizsgálja.  


AN5108OMA / AN4106OMA / AN5108OMAL A mentális lexikon és a másodiknyelv-elsajátítás
A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a második nyelv mentális lexikonjának funkcióival, felépítésével és működésével kapcsolatos pszicholingvisztikai (és időnként neurolingvisztikai) modern kutatások kísérleti eredményeivel. A tanulmányozott területek közül néhány: hogy épül fel a mentális lexikon; hogyan tárolódnak a szemantikai és a formális ismeretek és hogyan érhetjük el ezeket; hogyan tárolja a mentális lexikon a morfológiailag komplex szavakat; hogyan működik a lexikális (rövidtávú, munka és hosszú távú) memória és milyen nyelven belüli illetve nyelvek közötti problémák jelenthetnek kihívást a lexikai egységek memorizálása, illetve előhívása során.


AN5107OMA / AN4105OMA Nyelvi tudatosság
A kurzus módszertani segítséget kíván nyújtani gyakorló és leendő nyelvtanároknak elsősorban a nyelvtani jelenségek tanításával kapcsolatban. Elsődleges célunk az, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet a „Másodiknyelv-elsajátítás” című kurzus elméleti következtetéseit a gyakorlatban érvényesíteni.  


AN5109OMA / AN4011MA / AN5109OMAL Másodiknyelv-elsajátítás
A kurzus a résztvevőket a másodiknyelv-elsajátítás legfrissebb kutatási eredményeivel ismerteti meg. A hallgatók bepillantást nyerhetnek abba, hogy kétnyelvű vagy többnyelvű beszélők hogyan sajátítják el a második/harmadik nyelvet. A tanulmányok megvilágítják, hogy milyen szerepet játszanak a nyelvelsajátítás folyamatában a tanulói meggyőződések, a figuratív nyelv, a harmadik nyelv és a tanulók egyéni különbségei (életkor, nem, nyelvérzék)

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03