Mesterképzés - Diszciplináris MA

AN4003MA A nyelvi tesztelés és értékelés kutatási kérdései
(alkalmazott nyelvészeti szakirány)
A kurzus célja, hogy megismertesse a résztvevőket a tesztelés legfontosabb elméleti kérdéseivel és aktuális kutatási irányaival. Az órákon a következő témák kerülnek terítékre többek között: a kommunikatív nyelvtudás fogalma, a Közös Európai Referenciakeret, a nyelvtan kommunikatív tesztelése, a nyelvi hibák súlyozása, vizsgázói tudatosság olvasott szövegértést mérő teszteknél, szóbeli nyelvtudásmérés interjú típusú vizsgán, pragmalingvisztika tesztelése, az autentikus nyelvhasználat kérdése a tesztelésben.


AN4004MA Információs és kommunikációs technológiák a nyelvtanulásban
Ez a kurzus olyan alkalmazási módjait kívánja bemutatni a az információs és kommunikációs technológiáknak az idegen nyelvek oktatásában és tanulásában történő felhasználásban, amelyekkel lehetővé válik mind a négy alapvető nyelvi készség gyakorlása, és amelyek növelik mind a tantermi mind az autonóm nyelvtanulás hatékonyságát. A feladadat-alapú kurzus lehetővé teszi, hogy a hallgatók (leendő nyelvtanárok) sok gyakorlati ismeretre tegyenek szert az online (Internet-alapú) számítógépes alkalmazások használatában.


BTFTAN0214 Tolmácstechnika A-B
A Tolmácstechnika c. kurzus célja a tolmácsoláshoz szükséges alapvető készségek megismertetése és fejlesztése, a gyakorlati munka során felmerülő kérdések, lehetőségek és problémák minél tágabb körben történő megismertetése és interaktív értelmezése, valamint az ideális tolmács személyiségi jegyeinek felmutatása és a kétnyelvű kommunikáció fejlesztése. A fenti általános elvek mentén haladva a kétféléves kurzus a tolmácsolás alapvető formáinak bemutatását és szisztematikus gyakorlását célozza meg. Ennek érdekében a hallgató különféle szövegek segítségével gyakorolja a konszekutív (követő) tolmácsolás lehetséges változatait (összefoglaló tolmácsolás, szakaszos tolmácsolás, stb.), megismerkedik a jegyzetelés különböző módszereivel és kialakítja a saját módszerét. A kurzus végső célja az, hogy a hallgató képes legyen nyelvileg helyes, tartalmilag hű és stilárisan megfelelő magyar/angol szöveg létrehozására.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03