Hunyadi László előadása - DAB Nyelvészeti Esték online

Az online esemény linkje: https://unideb.webex.com/unideb/j.php...

Hunyadi László (Debreceni Egyetem) - A héber bibliai szöveg intonációjának rekonstrukciója felé

A 7-10. században élt tudósok és szövegmásolók, a maszoréták munkájának köszönhetően jött létre a héber bibliának az a – napjaink terminológiával élve – szövegkritikai kiadása, amelyet ma ismerünk. A maszoréták azzal a céllal, hogy rögzítsék a bibliai szöveg helyes kiejtését és egyúttal biztosítsák a szöveg általuk vallott értelmezését, egyrészt olyan jelekkel látták el az eredeti mássalhangzós szöveget, amelyek gazdag fonetikai leírását adták a mássalhangzóknak és a magánhangzóknak egyaránt, másrészt, ezen túlmenően, minden szót elláttak még ún. kantillációs jelekkel, amelyek követése mind a mai napig a nyilvános felolvasás zenei alapját képezi. Több elképzelés született arra nézve, vajon mi volt e kantillációs jelek eredeti funkciója: a szóhangsúly jelölése, a szavak logikai-szintaktikai csoportokba rendezése, és/vagy a bibliai szöveg felolvasásának zenei jelölése. A legújabb elmélet (Dresher 1994) szerint a tibériai maszoréták a szöveg prozódiáját jelölték, amit a szerző a modern prozódiai hierarchia elméletére támaszkodva bizonyos fonológiai szabályok érvényesülésével támaszt alá.

Ahhoz, hogy igazolni lehessen, hogy e rendszer képes volt a prozódia teljességét reprezentálni, magára az intonáció jelölésére is következtetni kellene, erre nézve azonban nem maradtak fenn ismeretek. A jelen előadásban erre teszünk kísérletet az absztrakt, kognitív csoportosítás elméletének alkalmazásával

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03