Rákosi György előadása - Nyelvészeti Esték a Károlin

Március 9-én 17:30-tól a Károlin Gáspár Református Egyetemen lesz nyilvános előadása kollégánknak, Rákosi Györgynek, online is lehet csatlakozni. Az online jelenlét esetében vegyék fel a kapcsolatot ezen az e-mail címen, hogy hozzáférést kaphassanak az előadáshoz: e-mail: annabia@indamail.hu


Engem(et) és magam(at): Birtokos szerkezettel bíró személyes és visszaható névmások a magyarban
Ismert, hogy a mai magyar visszaható névmások (magam) és az első és második személyű tárgyi személyes névmások (engem) birtokos szerkezetek grammatikalizációjának eredményeként alakultak ki. Az előadásban áttekintem, hogy milyen történeti fejlődésen mentek keresztül ezek a névmások, és mi él tovább a birtokosi örökségből a mai nyelvállapotban.
Kiindulási pontunk É. Kiss és Mus (2022) elsősorban ugor és szamojéd nyelvi adatokra építő elemzése. Ezekben a nyelvekben a (tárgyi) névmások rendre birtokosi szerkezettel bírnak, és hasonló ciklikus történeti fejlődésen mennek keresztül, amit É. Kiss és Mus (2022) reflexív ciklusnak nevez (visszaható névmás -> intenzifikáló elem -> nyomatékos személyes névmás -> semleges személyes névmás -> új visszaható névmás). Előadásomban megmutatom, hogy a mai magyar nyelvállapotra is jellemző variabilitás és a nyelvtörténetből ismert változások jól elhelyezhetők ebben a modellben. Egyrészt a névmási rendszer teljes leírásához legalább három, különböző mértékben és módon grammatikalizálódott birtokosi szerkezettel kell számolnunk, melyek mind szemantikai, mind szintaktikai tulajdonságaikban különböznek. Másrészt a típusváltással járó ciklikus változások a visszaható névmások szinkrón rendszerében is megfigyelhetőek: a jómaga például, mint látni fogjuk, már lényegében nem visszaható névmás, hanem egyfajta nyomatékos személyes névmási elem.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03