Hudácskó Brigitta/Összes kurzus

Jelenlegi és leendő szakdolgozóim figyelmébe: THESIS SUPERVISION GUIDELINES

 

(X) : 2022. tavaszi félévben futó kurzusok

 

ALAPKÉPZÉS KURZUSAI

 

AN10005BA, AN1004OMA Fordítás

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a legalapvetőbb grammatikai, lexikai és pragmatikai (stilisztikai és kulturális) problémákkal, amelyek fordítás közben felmerülhetnek. Ennek megfelelően először a lexikai és grammatikai átváltási műveletek kerülnek tárgyalásra, majd a stilisztika és kultúrspecifikus nyelvi elemek kérdései. Emellett pedig megismerkedünk néhány, a fordítás során felhasználható online és nyomtatott eszközzel.

AN10005BA, AN1004OMA Translation

The aim of the course is to familiarize students with the basic grammatical, lexical and pragmatic (stylistic, cultural) problems that may occur during translation. Accordingly, we will first cover transfer procedures like grammatical division, and grammatical and lexical concretisation, and then continue with the set phraseology, the stylistic devices and the translation of texts from various different formal and informal sources. We will also look at culture-specific issues such as the rendering of idioms and proper names. Besides translation and error finding, other exercises enhancing language competence will be included such as vocabulary-building, verb-formation, phrasal verbs etc.

 

BTAN10000BA Esszéírás és kutatás

A kurzus elsődleges célja, hogy megismertesse a hallgatókat a kutatás módszertanával, valamint fejlessze az íráskészséget, különös tekintettel a tudományos szövegek, azaz esszék és tanulmányok elkészítésére.

AN10000BA Essay Writing and Research

Primarily the course aims at assisting students with research methodology and improving on writing skills with special focus on academic writing i. e. the production of essays and/or research papers. Students will get acquainted with the basic research skills such as the efficient utilisation of library facilities, search engines, electronic databases, error-free employment of the MLA style. The seminar also targets at getting students familiar and secure with the employment of the appropriate structure of an essay: how to formulate your thesis statement, the coherence of argumentation, the proper manner of citing your primary and secondary sources, how to integrate quotes into the body of your text, the essence of a good conclusion, and finally the common (thematic and stylistic) blunders one should avoid.

 

AN12000BA; AN18007BA; AN2200OMA Brit civilizáció

A kurzus alapvető célja a hallgatók szókincsének, nyelvtudásának fejlesztése és javítása a mai brit társadalom, kultúra és intézményrendszer bemutatásán keresztül. A feldolgozott tankönyvi anyag mellett minden órán megtekintünk és megbeszélünk brit kulturális produktumokat, úgy mint képeket, dalokat, filmrészleteket és televíziós anyagokat, hogy bepillantást nyerhessünk a kortárs brit kultúra egyes szegmenseibe, illetve megismerkedjünk a brit kultúra néhány alapvető elemével és intézményével.

AN12000BA; AN18007BA; AN2200OMA British Civilization

The course has a double aim. First, to introduce students to British cultural history and life in modern Britain, that is, to basic cultural phenomena, and second, to improve the students' language skills. In each seminar various images, newspaper articles, literary, and visual texts (including films, comedy sketches, YouTube videos, and iconic British television series) and songs are discussed. The discussions are accompanied by comprehension questions and exercises on the topics, including popular images of Britishness vs. Englishness, national symbols, language, manners, gender roles, other “things English” (tea ceremony, the cult of the countryside, the Beatles, etc.), political institutions, the cultural geography of London, law, education, class, international relations, Euroscepticism, race relations, multiculturalism, religion, welfare and the media.

 

(X) AN22006BA; AN28007BA, AN2201OMA Brit történelem

A szemináriumokon a kezdetektől az első világháborúig tekintjük át a Brit-szigetek népeinek történelmét és azok egymáshoz való viszonyát. Megvizsgáljuk a legfontosabb események okait és következményeit, a legnagyobb történelmi fordulópontok kapcsán pedig a változás és a folytonosság kérdését.

AN22006BA; AN28007BA, AN2201OMA The History of the British Isles

The course offers a broad historical survey of the British Isles from prehistory to World War I. The two main attainment targets of the course are (1) knowledge and understanding of British history, and (2) interpretations of British history. Both attainment targets will involve considerations of change and continuity and causes and consequences.

 

AN22002BA, AN2203OMA Bevezetés az irodalomba és a vizuális kultúrába

Bevezető szeminárium az irodalomelméletbe és a vizuális kultúrába. A kurzus segít a hallgatóknak megismerkedni azokkal a terminusokkal és irodalomelméleti megközelítésekkel, amelyek az irodalmi szövegek és a kulturális jelenségek elemzéséhez szükségesek. Először olyan fogalmakat és jelenségeket definiálunk, mint narrátor, perspektíva, karakter, stb., majd elbeszélésekben vizsgáljuk ezeknek a megjelenését.

AN22002BA, AN2203OMA Introduction to Literature and Visual Culture

The aim of this seminar course is to help students acquire the basic skills related to reading, interpreting, decoding literary and visual texts, it also introduces them to some major and helpful critical concepts/terms (narrative, plot, character, symbol, figures of speech, perspective etc.) Texts to be read will include short stories as well as other cultural narratives, for instance, visual texts like music videos, advertisements, and moving images.

 

(X) AN32008BA Elementary Holmes - A Nagy Detektív az irodalomban és filmen

A kurzus Sherlock Holmes ikonikus figuráján keresztül vizsgálja a detektívtörténet az irodalomban és filmen, különöse tekintettel arra, hogy mutat be a krimi mint műfaj komplex társadalmi és kulturális kérdéseket.

AN32008BA Elementary Holmes - The Great Detective in Fiction and Film

The course is intended as a seminar focusing on the crime genre in fiction and on television, using the seminal figure of Sherlock Holmes (and his future incarnations) as the central point of investigation. Popular culture in general, and crime fiction and drama in particular allow for a multidisciplinary approach to examine complex social and cultural issues, and the heightened interest of the past decade in the crime genre provides an ample selection of material for discussion.

 

AN20111BA Műfordítás II

A kurzus egy három féléves kurzussorozat második eleme. A kurzus két részre osztható: egyik részében a műfordítás során felmerülő stilisztikai kérdésekről, valamint a helyesírásról lesz szó, a második részben pedig konkrét irodalmi szövegrészeken keresztül vizsgálunk meg különböző fordítási problémaköröket.

 

AN20111BA Translating Literature II

The second in a series of three, and largely based on the Translating Literature I course of the spring semester, this seminar will continue to introduce students to some of the basic skills of translating literature (more particularly, fiction). The course, conducted in Hungarian, will focus on the most frequent difficulties facing translators – it goes without saying that most of these difficulties crop up also in the translation of non-literary texts –, suggesting viable strategies of dealing with these difficulties.

 

MESTERKÉPZÉS KURZUSAI

 

(X) FTAN0111 & BTFTAN0112 Fordítástechnika angol (B) – magyar (A) I – II.

A két félév folyamán áttekintjük a fordítástechnikai eljárások (lexikai és nyelvtani átváltási műveletek) legfontosabb típusait (jelentések szűkítése és bővítése, kihagyás, betoldás, antonim fordítás, nyelvtani felbontás és felemelés, nyelvtani áthelyezés, stb.) Ezeket az eljárásokat irodalmi példákon is szemléltetjük, mindezeken kívül pedig a hallgatók változatos adatgyűjtési és fordítási feladatokat kapnak, zárthelyi és otthon elvégzendő feladatok formájában. Külön hangsúlyt fektetünk a szótárak használatára és a szókincsfejlesztésre is, ez utóbbi során főként az angol idiómák és magyarra fordításuk problematikáját vizsgáljuk.

FTAN0111 Translation Techniques English (B) - Hungarian (A)

The course surveys the most frequently occurring lexical and grammatical procedures.

 

(X) FTFAN1311, BTFTFAN1321 A műfordítás alapkérdései – angol (B/C) - magyar (A)

Az angol nyelvről magyar nyelvre (B/C-A) történő műfordítás alapkérdéseivel foglalkozó szeminárium röviden bemutatja a magyar műfordítás történetének legfontosabb mozzanatait, majd a történelmileg és kulturálisan sokszínűvé vált angol nyelvű irodalmak (ideértve film- és televíziós szövegeket is) néhány jellegzetes művének magyar nyelvű fordításának felhasználásával műfordítói gyakorlatokra kerül sor. A lefordítandó szövegek elsősorban modern és kortárs szerzőktől származnak, de lehetőség nyílik korábbi művek részleteiből is válogatni. A kurzus célja az, hogy a hallgató képes legyen nyelvileg helyes, tartalmilag hű és stilárisan megfelelő magyar fordítás létrehozására. A kurzus folyamán a hallgatóknak el kell készíteniük egy választott angol szövegből 800-1000 szó terjedelmű rész magyar fordítását.

FTFAN1311, FTFAN1321 Introduction to Literary Translation English (B/C) - Hungarian (A)

The course surveys some of the most important practical and theoretical considerations a translator has to face when translating literature.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03