Könyvtárhasználati szabályzat

A könyvtár nyilvánossága

(1) Az intézeti könyvtár Olvasóterme bármely oktatási intézmény hallgatója, oktatója és kutatója számára nyitott, de kölcsönözni csak az alábbi kategóriákba tartozók számára tudunk:

 • a DE Angol-Amerikai Intézetének oktatói, hallgatói és dolgozói;
 • a DE Bölcsészettudományi Karának PhD hallgatói;
 • a DE Tudományegyetemi Karok oktatói és dolgozói;
 • az Észak-Alföldi Régió angolt tanító nyelvtanárai;
 • a magyar felsőoktatási intézmények angol tanszékeinek/intézeteinek (= társintézmények) oktatói;
 • külön szerződés alapján bárki, aki erre az intézettől engedélyt kap.

(2) A nem magyar állampolgárságú kölcsönzők beiratkozásához munkáltatói ajánlólevél szükséges.

(3) A Régióban tanító angol tanárok, illetve a társintézményekben oktató kölcsönzőink egy naptári évre 3.000.- Ft könyvtárhasználati díjat fizetnek.

Kölcsönzés

(1) Az Angol-Amerikai Intézet oktatói és hallgatói által kikölcsönzött dokumentumok számát nem korlátozzuk, de a hallgatók egy-egy témában egyszerre háromnál több könyvet nem tarthatnak maguknál. Ugyanígy, a vizsgaidőszakban a kötelező olvasmányjegyzék könyveiből egyszerre csak három szépirodalmi művet kölcsönözhetnek ki a pédányszám függvényében meghatározott időtartamra.

(2) Azok a kölcsönzők, akik nem tartoznak az Angol-Amerikai Intézethez, egyszerre legfeljebb három könyvet tarthatnak maguknál maximum négy hétre. Nyelvkönyveket és szótárakat nekik nem kölcsönzünk.

(3) Könyvek és oktatási csomagok kölcsönzése:

Típusuktól és példányszámuktól függően ezek

 • 1 félévre,
 • 4 hétre,
 • 1 hétre,
 • 3 napra, vagy
 • 1 éjszakára kölcsönözhetőek.

Enciklopédiákat, kézikönyveket valamint egy példányban hozzáférhető szótárakat és bibliográfiákat nem kölcsönzünk.

Fontos megjegyzés: a kurzuslistákon szereplő leginkább keresett könyveket a hallgatók számára a 101-es könyvtárhelyiségben olvasótermi használatra kötelesre tesszük, és – előjegyzés alapján – csak egy éjszakára kölcsönözzük. Előjegyzést egyéb könyvre vagy dokumentumra is vállalunk.

(4) Folyóiratok: Újságokat és tudományos folyóiratokat nem kölcsönzünk; ezeket a 101-es könyvtárhelyiségben az olvasó a saját költségére lefénymásolhatja.

(5) Audio-vizuális és elektronikus dokumentumok: Ezeket általában 3 napra kölcsönözzük. A kötelesen lévő CD-ROM-okat előzetes egyeztetés alapján a 101-es könyvtárhelyiségben lévő számítógépeken lehet használni.

Visszahozatal

(1) A hallgatók és azok a kölcsönzők, akik nem az Angol-Amerikai Intézet munkatársai, legkésőbb a vizsgaidőszak végéig kötelesek valamennyi dokumentumot a könyvtárba visszaszolgáltatni.

Azok a hallgatók, akiknek az előző félévről tartozásuk van, nem iratkozhatnak be a következő félévre a könyvtárba.

(2) Az úgynevezett „átmenő” kurzusokhoz és a szakdolgozat írásához szükséges könyvek kölcsönzési ideje a tanév végéig meghosszabbítható, feltéve, ha azokat a hallgató a következő félév elején a beiratkozáskor bemutatja.

(3) A nyári szünetben csak azok a hallgatók tarthatnak maguknál könyveket, akik szakdolgozatot, tudományos diákköri dolgozatot vagy PhD dolgozatot írnak, vagy őszi vizsgájuk van.

Késedelmi díjak

(1) az egy éjszakára kölcsönözhető dokumentumok esetén: 200.- Ft/óra

Megjegyzés: Az egy éjszakára kikölcsönözhető dokumentumok késedelmes visszahozatalát d.e. 10 órától számítjuk és 1.000.- Ft-ban állapítjuk meg az első és minden azt követő tanítási nap után.

(2) a három napra kölcsönözhető dokumentumok esetén: 200.- Ft/nap

(3) félév végi késedelmi díj: 500.- Ft alapdíj + 100.- Ft/dokumentum

Olvasóterem

(1) A Könyvtár Olvasóterme elsősorban az Intézet oktatóit és hallgatóit szolgálja, de mindazon olvasók és kutatók előtt nyitott, akik a könyvtár állományát helyben kívánják használni.

(2) A más intézményekből érkező kutatóktól, amennyiben érdemi szaktájékoztatást és raktári kiszolgálást igényelnek, 500.- Ft értékben olvasótermi napijegy befizetését kérjük, mely magában foglalja a számítógépes adatbázisok használatát is.

Kártérítés

(1) Ha egy könyv vagy egyéb dokumentum elvész vagy megrongálódik, a kölcsönző azt elsődlegesen az elveszett vagy megrongálódott dokumentummal köteles pótolni. Ha ez nem lehetséges, a kölcsönző a dokumentum gyűjteményi értékén köteles kártérítést fizetni, amely összeg az esetek többségében a dokumentum beszerzési árának legalább a háromszorosát jelenti. A pótolhatalan vagy nehezen beszerezhető dokumentumok esetében a könyvtárosok ettől eltérő díjat is megállapíthatnak.

(2) Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumokért fizetendő kártérítés a tanulmányi év végén válik esedékessé.

Egyebek

(1) A számítógépeket a 101-es könyvtárhelyiségben a látogatók egy-egy alkalommal 30 percig használhatják.

(2) Mivel az intézeti könyvtár állományának jelentős része nyitott polcokon van elhelyezve, fontos, hogy a könyv használat után ugyanoda kerüljön vissza, ahonnan az olvasó azt levette. Ha bizonytalan az olvasó a könyv pontos helyében, hagyja azt az Olvasóterem asztalán vagy adja oda a könyvtárosoknak.

(3) Táskát, kabátot, enni- és innivalót az Olvasóterembe bevinni, valamint mások munkáját hangoskodással zavarni tilos.

Órákat az Olvasóteremben csak az intézetigazgató külön engedélyével lehet tartani.

(4) A jelen szabályzatot az Angol-Amerikai Intézet Intézeti Tanácsa hagyta jóvá, és az visszavonásig érvényes.

(5) A szabályzat nem ismerete nem mentesít a betartási kötelezettség alól.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03